Zespół Szkolno - Przedszkolny w Białej
http://zspbiala.pl

02 czerwca 2020 20:54 | Aktualności

Konferencja klasyfikacyjna - roczna 2019/2020 - zarządzenie i dokumentacja

Zarządzenie nr 7/2020

Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego

w Białej z dnia 02 czerwca 2020r.

w sprawie:  zebrania Rady Pedagogicznej w sprawie wyników klasyfikacji rocznej,     rok szkolny 2019/2020

 

         Na podstawie art. 69 ust. 4 , 5 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  
(Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949)§ 1

zwołuję zebranie Rady Pedagogicznej w dniu 15 czerwca 2020 r.

Posiedzenie klasyfikacyjne klas I – III odbędzie się na Sali gimnastycznej

- godz. 11.00

Posiedzenie klasyfikacyjne klas IV-VIII odbędzie się na Sali gimnastycznej- godz.12.00 z zachowaniem środków bezpieczeństwa związanych z epidemią koronawirusa.

Przewidywany plan posiedzenia:

 1. Powitanie i podanie porządku obrad
 2. Przypomnienie zasad oceniania i klasyfikowania
 3. Klasyfikacja ocen z przedmiotów nauczania oraz z zachowania dla uczniów z klas I-III, IV - VIII.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i ukończenia szkoły podstawowej.
 5. Sprawy bieżące
 6. Wolne głosy i wnioski.
 7. Zakończenie posiedzenia.

Podstawowymi dokumentami klasyfikacyjnymi są: dziennik lekcyjny, dokumentacja prowadzona przez wychowawców klas., sprawozdania wraz załącznikami (do pobrania z strony http://zspbiala.pl oraz dostępne w sekretariacie szkoły).

Obowiązki wychowawcy i nauczyciela przedmiotu:

 1. Oceny z przedmiotów i zachowania są ustalone, wpisane w dzienniku zajęć oraz podane uczniom.
 2. Oceny z nauczania i zachowania są wystawione zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.
 3. Przygotowanie arkuszy sprawozdawczych klasyfikacji rocznej wg. szkolnego wzoru sprawozdania – odpowiedzialny wychowawca klasy
 4. Załączniki (informacja - ocena niedostateczna wg szkolnego wzoru, ) opracowują nauczyciele przedmiotu i przekazują wychowawcy
 5. Dostarczenie do z-cy dyrektora ds. szkoły w terminie do 08.06.2020 r. listy uczniów  nieklasyfikowanych oraz uczniów z ocenami niedostatecznymi – wychowawcy.
 6. Sprawozdanie z załącznikami wypełniamy czcionką nr 12 Times New Roman
 7. Sprawozdania z załącznikami przesyłamy pocztą elektroniczną do dnia 10.06. 2020 r. godz.15.00 na adres : dyrektorzsp@o2.pl
 8. Papierową podpisaną wersję sprawozdania wraz z załącznikami przekazujemy z-cy dyrektora ds. szkoły w dniu konferencji.

Obecność nauczycieli  obowiązkowa.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Pedagogicznej

Załączniki:

zarzadzenie_2020.doc [42 KB]

klasyfikacja_123_roczna.doc [95 KB]

klasyfikacja_45678_roczna.doc [110.5 KB]

zalaczniki_do_klasyfikacji_1.doc [39.5 KB]