Zespół Szkolno - Przedszkolny w Białej

Nauczanie zdalne do 23.12.2020 r. - noś maseczkę, zachowaj dystans, myj ręce - zostań w domu

Aktualności

20 maja 2019 18:43 | Aktualności

KONFERENCJA KLASYFIKACYJNA ROK SZKOLNY 2018/2019

Zarządzenie

Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Białej z dnia 21 maja 2018r.

w sprawie:  zebrania Rady Pedagogicznej w sprawie wyników klasyfikacji rocznej,     rok szkolny 2018/2019

         Na podstawie art. 69 ust. 4 , 5 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe   (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949)

§ 1

zwołuję zebranie Rady Pedagogicznej w dniu 13 czerwca 2019 r.

Posiedzenie klasyfikacyjne klas I – III odbędzie się na stołówce szkolnej.- godz. 14.30

Posiedzenie klasyfikacyjne klas IV-VIII odbędzie się w pokoju nauczycielskim PSP Biała.- godz.14.00

Przewidywany plan posiedzenia:

 1. Powitanie i podanie porządku obrad

 2. Przypomnienie zasad oceniania i klasyfikowania

 3. Klasyfikacja ocen z przedmiotów nauczania oraz z zachowania dla uczniów z klas VIII.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie klasyfikacji i ukończenia szkoły podstawowej.

 5. Klasyfikacja ocen z przedmiotów nauczania oraz z zachowania dla uczniów z poszczególnych oddziałów klasowych – IV –VII.

 6. Podjęcie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji.

 7. Sprawy bieżące

 8. Wolne głosy i wnioski.

 9. Zakończenie posiedzenia.

  § 2

Podstawowymi dokumentami klasyfikacyjnymi są: dziennik lekcyjny, dokumentacja prowadzona przez wychowawców klas., sprawozdania wraz załącznikami (do pobrania z strony http://zspbiala.pl oraz dostępne w sekretariacie szkoły).

§ 3

Obowiązki wychowawcy i nauczyciela przedmiotu:

 1. Oceny z przedmiotów i zachowania są ustalone, wpisane w dzienniku zajęć oraz podane uczniom.

 2. Oceny z nauczania i zachowania są wystawione zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.

 3. Przygotowanie arkuszy sprawozdawczych klasyfikacji śródrocznej wg. szkolnego wzoru sprawozdania – odpowiedzialny wychowawca klasy

 4. Załączniki (informacja - ocena niedostateczna wg szkolnego wzoru, ) opracowują nauczyciele przedmiotu i przekazują wychowawcy

 5. Dostarczenie do z-cy dyrektora ds. szkoły w terminie do 06.06.2019 r. listy uczniów  nieklasyfikowanych oraz uczniów z ocenami niedostatecznymi – wychowawcy.

 6. Sprawozdanie z załącznikami wypełniamy czcionką nr 12 Times New Roman

 7. Sprawozdania z załącznikami przesyłamy pocztą elektroniczną do dnia 08.06. 2019 r. godz.16.00 na adres : dyrektorzsp@o2.pl

 8. Papierową podpisaną wersję sprawozdania wraz z załącznikami przekazujemy z-cy dyrektora ds. szkoły do dnia 11.06.2019 r.

  § 4

  Obecność nauczycieli  obowiązkowa.

  § 5

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

                                                                     Przewodniczący Rady Pedagogicznej

Przeczytano: 553 razy. Wydrukuj|Do góry