| | | AAA
Zespół Szkolno - Przedszkolny
w Białej

Aktualności

12 czerwca 2019 20:32 | Aktualności

Konferencja podsumowująca II semestr roku szkolnego 2018/2019

Zarządzenie

Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego

w Białej z dnia 12 czerwca 2019r. (2)

w sprawie  zwołania zebrania podsumowującego II semestr roku szkolnego 2018/2019    w dniu  21 czerwca 2019r.

Na podstawie art. 69 ust. 4 , 5 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  
(Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zwołuję zebranie rady pedagogicznej w dniu 21 czerwca 2019 r. o godz. 1000   ( sala konferencyjna Hotel OLIMP – Prudnik ) podsumowujące drugie półrocze  roku szkolnego 2018/2019.

§ 2.

W związku z § 1. proszę wszystkich pracowników pedagogicznych o przygotowanie dokumentacji sprawozdawczej na konferencję podsumowującą  drugie półrocze  roku szkolnego 2018/2019.

§ 3.

Dokumentacja  podsumowująca drugie półrocze jest dostępna w sekretariacie zespołu oraz na stronie http://zspbiala.pl/ w aktualnościach.

§ 4.

W ramach zebrania podsumowującego prezentację pracy i wniosków przeprowadzą nauczyciele zgodnie z zaleceniami zawartymi w załączniku do zarządzenia.

§ 5.

Cała dokumentacja sprawozdawcza powinna być opracowana elektronicznie ( obowiązkowo czcionka Times New Roman rozmiar 12 ) w terminie do dnia 14 lipca 2019 r. oraz przesłana na adres dyrektorzsp@o2.pl

§ 6.

Obecność nauczycieli na  zebraniu podsumowującym  rady pedagogicznej jest obowiązkowa.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Biała,12.06.2019 r.                                                     Dyrektor ZSP Lesław Czerniak

 

ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA:

W ramach zebrania podsumowującego II semestr roku szkolnego 2018/2019  prezentacji  działań i wniosków wybranych punktów z sprawozdań przedstawią: ( wersja papierowa do przekazania w czasie zebrania).

 1. Zespoły Przedmiotowe:

 • Realizacja podstaw programowych, programów nauczania, korelacja międzyprzedmiotowa

 • Diagnoza poziomu wiedzy i umiejętności uczniów

 • Wnioski do własnego planu pracy:

 • Wnioski do planu pracy szkoły:

 • Obszary wymagające ewaluacji wewnętrznej szkoły/ przedszkola:

 1. Zespół wychowawczy:

 • Działania wychowawcze i profilaktyczne realizowane przez pedagoga szkolnego i psychologa.

 • Realizacja programów wychowawczych klas:

 • Główne problemy wychowawcze i podjęte działania w zakresie poprawy efektywności, w obrębie profilaktyki:

 • Analiza działalności opiekuńczej szkoły:

 • Wnioski do planu działań wychowawczych szkoły:

 1. Zespół PPP

 • Wnioski z realizacji zadań:

 • Wnioski do pracy :

 1. Zespoły ewaluacyjne:

 • Wnioski z przeprowadzonych ewaluacji : przedmiot ewaluacji + wnioski

 1. Pedagog

 • Sprawozdanie z organizacji i przebiegu pracy pedagoga:   wnioski……

 • Sprawozdanie pedagoga z realizacji programu wychowawczo - profilaktycznego:  wnioski …….

 • Sprawozdanie z działań koordynatora ds. bezpieczeństwa: wnioski ………

 • Propozycje  do pracy w nowym semestrze /roku szkolnym:

 1. Psycholog

 • Przekrój problemów pojawiających się w szkole: wnioski …..

 • Słabe strony procesu wychowawczo-opiekuńczego : wnioski …..

 • Propozycje  do pracy w nowym semestrze /roku szkolnym:

 1. Świetlica

 • Rodzaje i ocena realizacji  działań kierownika świetlicy w zakresie przydzielonych obowiązków: 

 • Przeprowadzone kontrole pracy pracowników świetlicy przez kierownika:

 • Wnioski:

 • Propozycje  do pracy w nowym semestrze /roku szkolnym:

 1. Biblioteka

 • Ocena realizacji zadań zaplanowanych w planie : pracy biblioteki, pracy szkoły, programie wychowawczo - profilaktycznym ,

 • Wnioski wynikające z pracy biblioteki:

 • Propozycje  do pracy w nowym semestrze /roku szkolnym:

 1. SU

 • Podsumowanie pracy :

 • Wnioski:

Przeczytano: 1161 razy. Wydrukuj|Do góry