Zespół Szkolno - Przedszkolny w Białej

Nauczanie zdalne do 23.12.2020 r. - noś maseczkę, zachowaj dystans, myj ręce - zostań w domu

Aktualności

03 listopada 2020 18:55 | Aktualności

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Białej z dnia 02.11.2020 r. w sprawie: regulaminu określającego organizację zadań szkoły w trybie online z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19.

Zarządzenie

Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego

w Białej

z dnia 02.11.2020 r.

 

w sprawie: regulaminu określającego organizację zadań szkoły w trybie online z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19.

Na podstawie Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§1

Wprowadzam Regulamin określający organizację zadań szkoły w trybie online z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz zasad i warunków oceniania w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid -19, zawartym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Dyrektor

Lesław Czerniak

Zespół Szkolno – Przedszkolny

W Białej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do zarządzenia

z dnia 02.11.2020 r.

 

 

 

Regulamin zdalnego nauczania

w Publicznej Szkoły Podstawowej  im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białej

 

§ 1

Postanowienia ogólne

Regulamin zdalnego nauczania określa:

 1. sposób i tryb realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania i zasad nauczania oraz oceniania na odległość,
 2. sposób współpracy dyrektora z nauczycielami i koordynowania przez niego współpracy z uczniami i rodzicami (w tym sposób konsultacji z rodzicami),
 3. zasady ustalania tygodniowego zakresu treści nauczania w poszczególnych oddziałach,
 4. sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły,
 5. możliwość modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania,
 6. sposób monitorowania postępu uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów oraz rodziców w postępach ucznia w nauce i uzyskanych przez niego ocenach,
 7. warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki ustalania rocznej oceny klasyfikacyjne zachowania.

 

§ 2

Postanowienia szczegółowe

Sposób i tryb realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania:

 1. w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły, związanym z zagrożeniem epidemiologicznym, nauka jest realizowana na odległość,
 2. za organizację kształcenia na odległość odpowiada dyrektor szkoły. Jest on zobowiązany do tego, aby powiadomić nauczycieli, uczniów i rodziców, w jaki sposób będzie wyglądała nauka ,
 3. wszystkie lekcje wynikające z ramowych planów nauczania będą odbywać się na odległość,
 4. nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Centralną i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia, materiałów i publikacji udostępnionych przez wydawnictwa.
 5. nauczyciel może prowadzić również lekcje za pomocą odpowiednich platform, wykorzystując połączenia głosowe lub głosowo-wizyjne,
 6. uczniowie, którzy nie mogą wziąć udziału w lekcji on-line, zobowiązani są do zapoznania się z materiałem danej jednostki lekcyjnej oraz uzupełnienia notatki - tak jak w przypadku nieobecności na lekcjach stacjonarnych,
 7. każdy nauczyciel zobowiązany jest w razie potrzeby  do zamieszczenia materiałów pomocniczych na stronie zespołu zspbiala.pl  odpowiedniej zakładce „ Nauczanie online” poprzez admnistratora strony.
 8. formy pracy z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego czy posiadającego opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej powinny uwzględniać zalecenia wynikające z w/w dokumentów (m.in. wydłużenie czasu pracy),
 9. wychowawca klasy ma za zadanie stale monitorować korzystanie przez uczniów z zamieszczanych materiałów, a w razie problemów z dostępem do tych pomocy, niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły,
 10. odrabianie lekcji i zapoznanie się przez ucznia z zadanym materiałem jest obowiązkowe dla każdego ucznia. Jeśli uczeń ma problem z dostępem do komputera czy internetu, to fakt ten należy zgłosić do wychowawcy klasy, celem ustalenia innej formy dostarczenia niezbędnych materiałów. Kolejno wychowawca jest zobowiązany zgłosić taką informację dyrektorowi szkoły i ustalić z poszczególnymi nauczycielami formę przekazania materiałów do nauki.
 11. rodzice i nauczyciele zostaną poinformowani o ustaleniach dotyczących realizacji kształcenia na odległość w odrębnych komunikatach zamieszczonych na stronie internetowej zespołu, nauczyciele podczas rady pedagogicznej on-line.

 

§3

 

Sposób współpracy dyrektora z nauczycielami i koordynowania przez niego współpracy z uczniami i rodzicami:

 1. Dyrektor szkoły koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami i rodzicami,
 2. Wszystkie problemy zgłaszane przez uczniów czy rodziców powinny być zgłaszane do dyrektora szkoły lub jego zastępcy.
 3. Nauczyciel zobowiązany jest do regularnego odczytywania wiadomości wysyłanych przez dyrektora i jego zastepcę poprzez  WhatsApp, maila, wiadomość sms oraz poprzez komunikatory internetowe i w razie potrzeby bezzwłoczne odpowiedzenie na informacje, nauczyciel pozostaje w gotowości do pracy. W przypadku choroby o nieobecności w pracy powiadamia dyrektora szkoły,  w miarę możliwości za nauczyciela wyznacza się zastępstwo, w innym przypadku zajęcia z danego przedmiotu nie odbywają się
 4. Nauczyciele zapoznali się z nowymi rozporządzeniami MEN dotyczącymi realizacji nauczania zdalnego, które znajdują się na stronie MEN, poprzez pocztę elektroniczną (za potwierdzeniem odbioru).
 5. Nauczyciel pracując zdalnie jest w stałej gotowości do pracy i w każdej chwili może zostać wezwany przez dyrektora do szkoły, w celu realizacji zadań powierzonych mu przez dyrektora szkoły.
 6. Możliwe jest przeprowadzanie zebrania rady pedagogicznej na odległość, za pomocą wyznaczonej przez dyrektora platformy komunikacyjnej (obecność nauczycieli podczas takiej rady pedagogicznej będzie sprawdzona poprzez odczytanie listy i zapisanie przez protokolanta obok nazwiska uczestnika obecności podczas takiego spotkania),
 7. Wychowawca czuwa nad prawidłową dostępnością uczniów do zamieszczanych przez nauczycieli materiałów i utrzymuje stały kontakt z uczniami i rodzicami ze swojej klasy. O każdym zgłaszanym przez rodziców i uczniów problemie powinien bezzwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły lub jego zastępcę.
 8. Każdy nauczyciel powinien być dostępny dla uczniów i rodziców w czasie, kiedy jego lekcja jest wpisana w tygodniowy plan pracy poszczególnych klas, i jest zobowiązany do odpowiedzi na pytania zadawane przez uczniów i rodziców poprzez Skyp, mail czy inne komunikatory, na których ustalił sposób kontaktu z uczniami i rodzicami,
 9. Nauczyciele zobowiązani są do dokumentowania realizacji pracy zdalnej i innych zadań powierzonych mu przez dyrektora szkoły oraz realizacji zadań statutowych szkoły niezbędnych do funkcjonowania i organizacji placówki.
 10. Dokumentowanie realizacji godzin pracy nauczycieli i monitorowanie edukacji zdalnej w Publicznej Szkole Podstawowej w Białej odbywać się będzie za pomocą codziennych informacji przesyłanych mailem do z-cy dyrektora szkoły, uzupełnianie dziennika w szkole raz w tygodniu – nauczyciele pracujący zdalnie z terenu szkoły dokumentacje uzupełniają na bieżąco.
 11. Zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia, nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego go przed dniem wejścia w życie rozporządzenia MEN z dnia 23.10.2020 r. tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz, a w przypadku godzin zajęć realizowanych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych – w ramach godzin ponadwymiarowych, o których mowa w art. 35 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215).

§4 

Zasady ustalania tygodniowego zakresu treści nauczania w poszczególnych oddziałach:

 1. Zajęcia z poszczególnych przedmiotów powinny być tak dobrane, żeby czas ich wykonania nie przekraczał 45 minut – czas realizacji treści nauczania jednostkowo wynosi od 30 do 45 minut (  lekcje mogą zostać wydłużone np. dodatkowe wyjaśnienia dla ucznia lub grupy uczniów).
 2. Podczas lekcji zarówno uczniowie jak i nauczyciele mają włączone kamerki. Jeśli uczeń odmawia włączenia kamerki, nauczyciel kontaktuje się bezpośrednio z rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia lub z wychowawcą, który wyjaśnia sytuację z rodzicami/opiekunami prawnymi. Wyłączona kamerka  oznacza brak uczestnictwa w zajęciach.
 3. Nauczanie zdalne powinno łączyć naprzemiennie techniki z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia. Zajęcia powinny uwzględniać możliwości psychofizyczne ucznia, jego wiek i etap edukacyjny, oraz w przypadku uczniów z dysfunkcjami zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 4. Przedmioty takie jak: plastyka, technika, muzyka, w-f, religia, innowacje, mogą być czasem na odejście od komputera i wykonanie zadań bez jego użycia, po wcześniejszych ustaleniach nauczyciela danego przedmiotu z dyrektorem oraz powiadomieniu uczniów i rodziców. Przygotowane do realizacji zadania, ćwiczenia, projekty, mają pozwolić uczniowi na kształcenie, rozwijanie i doskonalenie umiejętności, a nie tylko sprawdzanie wiedzy teoretycznej.
 5. Prace domowe, ćwiczenia i inne  zadania, uczniowie przesyłają z użyciem narzędzi Skype, mail lub inne ustalone z nauczycielem uczącym.
 6. Wychowawcy podczas godziny wychowawczej omawiają zasady netykiety i zachowania podczas lekcji online. Przedstawiają, jakie konsekwencje grożą za np. nagrywanie, robienie screenów, zdjęć, nauczycielom oraz uczniom i ich rozpowszechnianie.
 7. Wychowawca koordynuje plan pracy swojej klasy na każdy kolejny tydzień kontrolując ilość zadawanych prac, formę ich wykonania i obciążenie uczniów danego dnia przez komunikator Skype lub inny.. Wychowawca klasy koordynuje i współpracuje z nauczycielami przedmiotów, oraz zbiera informacje od rodziców dotyczące obciążenia uczniów, dostępu do internetu i innych zgłaszanych problemów. O pojawiających się problemach informuje pedagoga, psychologa szkolnego, zastępcę dyrektora, dyrektora szkoły.
 8. Jeśli uczniowie nie mogą uczestniczyć w lekcji z powodów obiektywnych (np. zbyt mała liczba komputerów w domu, brak odpowiedniego sprzętu, awaria sprzętu), mają obowiązek nadrobienia materiału w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. O brakach sprzętowych uczniów wychowawcy informują dyrektora szkoły.
 9. Dyrektor szkoły w miarę możliwości ( ograniczona ilość ) użycza uczniowi sprzęt szkolny niezbędny do realizacji zdalnego nauczania na podstawie umowy wypożyczenia sprzętu, zawartej między dyrektorem szkoły a rodzicem/opiekunem prawnym.

§5 

Możliwość modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania

 1. szkolny zestaw programów nauczania oraz podręczników może zostać uzupełniony o e-podręczniki, e-ćwiczenia, i inne wykorzystywane materiały pomocnicze do kształcenia na odległość,
 2. każdy nauczyciel korzystający z e-podręczników lub e-zasobów, zobowiązany jest przesłać taką informację do wicedyrektor szkoły  wraz z podaniem nazwy e-podręcznika, autora oraz wydawnictwa w terminie do 7 dni od wejścia w życie poniższego regulaminu.

§6 

Sposób monitorowania postępu uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów oraz rodziców w postępach ucznia w nauce i uzyskanych przez niego ocenach:

1)     nauczyciel dostosowuje treści i metody nauczania, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów, w tym dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym, dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju lub uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze,

2)     rozkład materiału (plan wynikowy) nauczyciel dostosowuje na czas zdalnego nauczania, tak, aby w tym systemie istniała możliwość zrealizowania zagadnień z zakresu podstawy programowej do końca bieżącego roku szkolnego. W materiałach do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas należy uwzględniając w szczególności:

a)     równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,

b)     zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,

c)     możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,

d)     łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,

e)     ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.

3)     W trakcie realizacji nauczania zdalnego obowiązują przepisy dotyczące oceniania określone w Statucie Szkoły i wymaganiach edukacyjnych określonych przez nauczyciela przedmiotu.

4)     system oceniania w pracy zdalnej:

W edukacji wczesnoszkolnej (klasy 1-3)

Ocenie podlegają:

1)     Prezentowane predyspozycje, uwarunkowania, zdolności i mocne strony.

2)     Systematyczność pracy dziecka.

3)     Dokładność, staranność i poprawność wykonywanych zadań.

4)     Osiągnięcia w zakresie samokształcenia:

 • podejmowanie prób zapisu nowych, samodzielnie poznanych wyrazów i sprawdzanie poprawność ich zapisu, korzystając ze słownika ortograficznego;
 • korzystanie z różnych źródeł informacji, np. atlasów, czasopism dla dzieci, słowników i encyklopedii czy zasobów Internetu i rozwijanie swoich zainteresowań;
 • wykorzystywanie nabytych umiejętności do rozwiązywania problemów i eksploracji świata, dbając o własny rozwój i tworząc indywidualne strategie uczenia się.

5)     Ocena jest oceną opisową zmierzającą do wzmacniania ucznia.

w klasach 4 - 8

 • ocenianiu podlegają różne rodzaje zadań, wskazane przez nauczyciela;
 • nauczyciel informuje ucznia, które zadanie będzie ocenione ;
 • nauczyciel wpisuje ocenę  do dziennika z kategorią „nauczanie zdalne”; ( skrót: nz)
 • w przypadku niemożliwości wykonania zadania ze względów technicznych uczeń jest zobowiązany do powiadomienia nauczyciela o takim problemie przed datą oddania (wysłania) zadania.
 • uczeń ma jednokrotną możliwość poprawienia zadania, za które otrzymał ocenę niedostateczną po uzgodnieniu formy i terminu z nauczycielem.

6)     ocena zachowania za okres zdalnego nauczania wystawiona będzie według nowych kryteriów i uwzględniać będzie:

 • rzetelne wywiązywanie się z obowiązków, tzn. terminowe realizowanie zadań
 • systematyczne uczestnictwo w komunikacji z nauczycielem (regularne odbieranie wiadomości)

7)     W przypadku przedłużenia okresu zdalnego nauczania, ocena końcoworoczna zachowania obejmować będzie ocenę zachowania za I półrocze, oceny za okres nauki w szkole w II półroczu, ocenę za okres zdalnego nauczania.

8)     Monitorowanie bieżące:

 1. Nauczyciele monitorują postępy w nauce zdalnej uczniów.
 2. Nauczyciele informują uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych o osiąganych postępach i ocenach w trakcie nauczania zdalnego.
 3. Postępy uczniów są monitorowane na podstawie bieżących osiągnięć, wykonanych m.in.: ćwiczeń, prac, quizów, projektów i in.
 4. Nauczyciel może wymagać od uczniów wykonania określonych poleceń, zadań, prac, projektów umieszczonych w Internecie, np. na zintegrowanych platformach edukacyjnych, portalach, aplikacjach lub poprosić o samodzielne wykonanie pracy w domu i udokumentowanie jej i przesłanie do nauczyciela w określonym przez niego terminie.
 5. Nauczyciel ma obowiązek wytłumaczyć, omówić i przećwiczyć z uczniami nowe treści podstawy programowej. Uczeń ma prawo skorzystać z porad i wskazówek nauczyciela do wykonania zadania w formach i czasie określonym wcześniej przez nauczyciela.
 6. Nauczyciel informuje ucznia o postępach w nauce i otrzymanych ocenach podczas bieżącej pracy z dzieckiem lub po jej zakończeniu w sposób wcześniej ustalony przez nauczyciela.
 7. Nauczyciel informuje rodzica o postępach w nauce dziecka i otrzymanych przez niego ocenach w sposób wcześniej ustalony przez nauczyciela.
 8. Nauczyciel na bieżąco informuje rodzica o pojawiających się trudnościach w opanowaniu przez ucznia wiedzy i umiejętności, wynikających ze specyfiki nauczania na odległość w sposób ustalony przez nauczyciela.

9)     Szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki kształcenia na odległość to:

a)     Podczas oceniania pracy zdalnej uczniów nauczyciele uwzględniają ich możliwości psychofizyczne do rozwiązywania określonych zadań w wersji elektronicznej,

b)     Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu,

c)     Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu, nauczyciel powinien umożliwić mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób,

d)     Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze względu na swoje ograniczone możliwości psychofizyczne, nauczyciel powinien umożliwić mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób,

e)     Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie może mieć wpływu poziom jego kompetencji cyfrowych. Nauczyciel ma obowiązek wziąć pod uwagę zróżnicowany poziom umiejętności obsługi narzędzi informatycznych i dostosować poziom trudności wybranego zadania oraz czas jego wykonania do możliwości psychofizycznych ucznia,

f)      W czasie pracy zdalnej nauczyciele wystawiają oceny bieżące za wykonywane zadania, w szczególności za: quizy, rebusy, ćwiczenia, projekty, wypracowania, notatki i in.

g)     Nauczyciele w pracy zdalnej mogą organizować kartkówki, testy, sprawdziany ze szczególnym uwzględnieniem możliwości samodzielnego wykonania pracy przez ucznia,

h)     Nauczyciele w pracy zdalnej mają obowiązek udzielenia dokładnych wskazówek technicznych, jak zadanie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych powinno zostać wykonane,

i)      Nauczyciele w pracy zdalnej wskazują dokładny czas i ostateczny termin wykonania zadania, biorąc pod uwagę możliwości dostępu do urządzeń elektronicznych, określają jednocześnie warunki ewentualnej poprawy, jeśli zadanie nie zostało wykonane w sposób prawidłowy lub zawiera błędy.

§7 

Szczegółowe warunki organizacji zdalnego nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz uczniów przybywających z zagranicy, cudzoziemskich.

1)     Zespół  nauczycieli: „ Zespól nauczycieli wspomagających” i „ Zespół Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej „  koordynuje organizację zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

2)     Zespół analizuje dotychczasowe programy nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i dostosowuje je w taki sposób, aby móc je zrealizować w sposób zdalny. Ustala formy realizacji zajęć i modyfikacji dotychczasowych programów zajęć.

3)     Podstawą modyfikacji programów powinny stać się możliwości psychofizyczne uczniów do podjęcia nauki zdalnej. Szczególną uwagę należy zwrócić na zalecenia i dostosowania wynikające z dokumentacji stworzonej w ramach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom.

4)     Jeśli uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie jest w stanie zrealizować programu w sposób zdalny, należy wskazać alternatywną formę realizacji zajęć.

5)     Dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego organizuje się zdalne konsultacje, nauczyciele prowadzący zajęcia udostępniają materiały na platformie Skype oraz wysyłają poprzez mail lub inne komunikatory.

6)     O formie oraz czasie konsultacji decyduje nauczyciel lub specjalista, informując wcześniej o tym fakcie dyrektora szkoły.

7)     Harmonogram konsultacji zostaje udostępniony uczniom i rodzicom drogą mailową i/lub poprzez inne komunikatory za potwierdzeniem otrzymania.

§8

Sposoby komunikowania się z rodzicami i przekazywania informacji.

Dyrektor szkoły wyznacza w okresie nauki zdalnej następujące sposoby komunikacji:

a)     stały kontakt nauczycieli z rodzicami poprzez aplikację Skype, WhatsApp.

b)     kontakt telefoniczny nauczycieli i wychowawców klas z rodzicami.

c)     możliwość konsultacji on-line (skaype, aplikacje on-line).

d)     kontakt osobisty w bezpiecznych warunkach w godzinach pracy szkoły codziennie godz. 9.00-12.00 po wcześniejszym umówieniu.

 

§9 

Realizacja zadań psychologa- pedagoga w okresie edukacji zdalnej

Dyrektor szkoły wyznacza psychologowi i pedagogii szkolnemu koordynowanie związanych z:

a)     realizacją obowiązku nauki poprzez uczniów w czasie nauczania zdalnego

b)     wspieranie uczniów w pokonywaniu przeszkód i trudności oraz barier związanych edukacją zdalną

c)     prowadzenie edukacji prozdrowotnej w okresie zagrożenia epidemiologicznego

d)     koordynowanie działań wychowawców i nauczycieli związanych z realizacją dostosowań treści programowych dla uczniów z opiniami i orzeczeniami, dostosowania warunków edukacyjnych

e)     realizowania zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym zajęć specjalistycznych: rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, wspierających-kompetencje społeczne

f)      realizacji innych powierzonych działań statutowych szkoły, w tym realizacji działań związanych z ewaluacja szkolnego programu profilaktyczno-wychowawczego

g)     prowadzenie dokumentacji pracy przesyłania materiałów informacyjnych tak jak wszyscy nauczyciele.

h)      udzielanie konsultacji i prowadzenia dyżurów telefonicznych dla uczniów i rodziców

 

§11 

Organizacja pracy nauczycieli świetlicy i biblioteki szkolnej

Dyrektor szkoły powierza pracę zdalną nauczycielom świetlicy i biblioteki,  zobowiązuje ich do:

a)     zamieszczania i przesyłania materiałów informacyjnych dla uczniów poprzez stronę internetową zespołu.

b)     realizacji innych zadań statutowych szkoły powierzonych przez dyrektora szkoły niezbędnych do funkcjonowania szkoły

c)     dokumentowania pracy zdalnej

§10 

Wykorzystanie materiałów, środków i technik przy organizacji e-learningu.

Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności z wykorzystaniem:

a)     materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl,

b)     materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, www.gov.pl/zdalnelekcje w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,

c)     materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,

d)     innych niż wymienione w lit. a–c materiałów, wskazanych przez nauczyciela;

 • przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela,  potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia;
 • z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem : skaype, mail, WhatsApp itp.
 • przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko lub ucznia w domu – w przypadku dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, edukacją wczesnoszkolną, wczesnym wspomaganiem rozwoju, zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi

§11 

Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, egzaminu semestralnego i semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalania tej oceny.

W przypadku kontynuacji nauczania zdalnego do końca I semestru lub do końca zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021 dyrektor szkoły ustala warunki i sposób przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki ustalania rocznej oceny z zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżeń do trybu ustalania tej oceny.

I

 1. Dopuszcza się przeprowadzenie egzaminu poprawkowego, egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu semestralnego, sprawdzianu wiadomości i umiejętności w formie nauczani zdalnego, sprawdzianu lub testu on-line, odbywającego się w czasie wideokonferencji lub przeprowadzenie wyżej wymienionych form sprawdzania wiedzy w formie stacjonarnej, z zachowaniem standardów BHP w przypadku zagrożenia epidemiologicznego.
 2. Egzamin przeprowadza się na wniosek rodzica , wniosek może być przesłany drogą elektroniczną, wysłany poczta lub złożony w sekretariacie szkoły.
 3. Dyrektor szkoły w korespondencji elektronicznej/ listownej za potwierdzeniem odbioru uzgadnia datę i godzinę egzaminu klasyfikacyjnego
 4. nauczyciele zobowiązani są do opracowania informacji na temat zakresu podstawy programowej jakiej dotyczy egzamin i przesłania drogą elektroniczna lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
 5. Egzamin odbywający się za pomocą narzędzi e-learningowych odbywa się w czasie rzeczywistym, pozwalający na stwierdzenie samodzielności pracy ucznia np. poprzez aplikację Skype lub inną.
 6. w przypadku braku możliwości przystąpienia do egzaminu ze względu na stan zdrowia w wyznaczonym terminie rodzice informują o tym fakcie dyrektora szkoły przesyłają zaświadczenie lekarskie.
 7. Dyrektor uzgadnia dodatkowy termin egzaminu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8. zadania rozwiązywane elektronicznie drukuje się i stanowią one załącznik do arkusza ocen ucznia
 9. procedury przeprowadzenia egzaminów poprawkowych są analogiczne jak egzaminu klasyfikacyjnego

II

Warunki ustalania rocznej oceny z zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżeń do trybu ustalania tej oceny.

 1. W przypadku zastrzeżenia rodziców lub ucznia zastrzeżeń do trybu ustalania oceny semestralnej, rocznej z zachowania rodzic lub uczeń w ciągu dwóch dni od zakończenia zajęć w semestrze  może w formie elektronicznej e-mail zgłosić zastrzeżenia co do trybu ustalania semestralnej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej.
 2. Dyrektor szkoły dokonuje analizy zgodności wystawionej oceny zgodnie z przepisami prawa i trybem ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej, a w przypadku stwierdzenia naruszeń formalnych powołuje komisję formie e-learningowej, która ustala właściwą ocenę klasyfikacyjną.

§ 12

Zasady współpracy dyrektora szkoły z pracownikami administracji i obsługi

 1. Pracownicy administracji i obsługi pełnią swoje obowiązki służbowe na terenie placówki wg harmonogramu określonego przez dyrektora szkoły i zaakceptowanego przez pracowników, dostępnego u sekretarza zespołu oraz zdalnie wg zasad ustalonych z dyrektorem szkoły.
 2. Podstawowymi formami kontaktu pracowników administracyjnych z dyrektorem szkoły są telefon oraz e-mail.
 3. Pracownicy administracji i obsługi na bieżąco przekazują dyrektorowi szkoły informacje dotyczące funkcjonowania szkoły, informując natychmiast o sytuacjach nagłych.

§ 13 

Zasady współpracy szkoły z sanepidem

 1. Dyrektor szkoły na bieżąco śledzi komunikaty na temat COVID-19 nadawane przez Główny Inspektorat Sanitarny i stosuje się do jego zaleceń.
 2. Dyrektor szkoły wymaga od swoich pracowników bezwzględnego przestrzegania zaleceń GIS.
 3. W sytuacji wystąpienia zagrożenia zarażenia wirusem COVID-19 dyrektor szkoły niezwłocznie informuje o tym fakcie lokalną stację epidemiologiczno-sanitarną.
 4. W sytuacji wystąpienia zarażenia wirusem COVID-19 u jednego z pracowników lub uczniów dyrektor szkoły niezwłocznie informuje o tym fakcie lokalną stację epidemiologiczno-sanitarną oraz organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 5. Dyrektor szkoły-placówki pozostaje w stałym kontakcie z przedstawicielem lokalnej stacji epidemiologiczno-sanitarnej w celu bieżącego monitorowania sytuacji związanej z szerzeniem się epidemii COVID-19.

 

§ 14 

Zasady współpracy dyrektora szkoły z organem prowadzącym

 1. Dyrektor szkoły utrzymuje stały kontakt z przedstawicielami organu prowadzącego w celu bieżącego monitorowania sytuacji związanej z wdrożeniem zdalnego nauczania.
 2. Dyrektor szkoły informuje organ prowadzący o problemach oraz trudnościach wynikających z wdrażania zdalnego nauczania.
 3. W sytuacji braku możliwości realizacji zdalnego nauczania w stosunku do wybranych uczniów, dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym, ustali alternatywne formy kształcenia.
 4. W sytuacji wystąpienia problemów w zakresie realizacji zdalnego nauczania dyrektor szkoły zwraca się z prośbą o wsparcie do organu prowadzącego

§ 15

Zasady i procedury współpracy z organem nadzoru pedagogicznego

 1. Dyrektor szkoły utrzymuje kontakt z przedstawicielami organu sprawującego nadzór pedagogiczny, zwłaszcza w zakresie monitorowania przyjętych sposobów kształcenia na odległość oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań.
 2. Dyrektor szkoły informuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny o problemach oraz trudnościach wynikających z wdrażania zdalnego nauczania.

§ 16 

Zasady bezpiecznego korzystania z narzędzi informatycznych i zasobów w Internecie

1)     Na czas wprowadzenia zdalnego nauczania wprowadza się szczegółowe warunki korzystania z narzędzi informatycznych i zasobów w Internecie.

2)     Do przestrzegania tych zasad zobowiązuje się wszystkich pracowników szkoły.

3)     Szczegółowe warunki i zasady korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej:

a)     Przed czasowym opuszczeniem stanowiska pracy, pracownik szkoły zobowiązany jest wylogować się z systemu bądź z programu.

b)     Po zakończeniu pracy, pracownik szkoły zobowiązany jest:

 • wylogować się z systemu informatycznego, a jeśli to wymagane - wyłączyć sprzęt komputerowy,
 • zabezpieczyć stanowisko pracy, w szczególności wszelkie nośniki magnetyczne i optyczne na których znajdują się dane osobowe.
 • Pracownik jest zobowiązany do usuwania plików z nośników/dysków, do których mają dostęp inni użytkownicy nieupoważnieni do dostępu do takich plików (np. podczas współużytkowania komputerów).
 • Pracownicy szkoły, użytkujący służbowe komputery przenośne, na których znajdują się dane osobowe lub z dostępem do danych osobowych przez Internet zobowiązani są do stosowania zasad bezpieczeństwa określonych w polityce ochrony danych osobowych.
 • W trakcie nauczania zdalnego, w sytuacji, gdy nauczyciele korzystają ze swojego prywatnego sprzętu komputerowego, ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych osobowych uczniów, rodziców, innych nauczycieli oraz pracowników szkoły, które gromadzą i są zobowiązani do przestrzegania procedur określonych w polityce ochrony danych osobowych.

§ 17 

Obowiązki i zasady dotyczące zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 obowiązujące na terenie szkoły

 1. Za bezpieczeństwo na terenie szkoły w czasie epidemii odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.
 2. W szkole i na stronie internetowej szkoły opublikowano w widocznym miejscu instrukcję dotyczącą mycia rąk oraz inne zasady dotyczące higieny osobistej;
 3. Dyrektor szkoły ustala organizację pracy w taki sposób, aby maksymalnie ograniczyć niebezpieczeństwo zakażenia się wirusem (praca zdalna, praca w cyklu okresowym, zastosowanie systemu dyżurów).
 4. W szkole do odwołania nie organizuje się żadnych wycieczek krajowych i zagranicznych;
 5. Na terenie szkoły bezwzględnie obowiązują zalecenia służb sanitarno-epidemiologicznych;
 6. Pracownicy szkoły oraz osoby przebywające na jej terenie podporządkowują się i współdziałają ze wszystkimi służbami zaangażowanymi w zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19.
 7. Szczegółowe zalecenia GIS obowiązujące od 1 września 2020r.:

a)     zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1,5-2 metry), promować załatwianie spraw przez Internet

b)     promować regularne i dokładne mycie rąk przez osoby przebywające w miejscach użyteczności publicznej: wodą z mydłem lub zdezynfekowanie dłoni środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).

c)     upewnić się, że osoby przebywające na terenie szkoły mają dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą.

d)     umieścić dozowniki z płynem odkażającym w dostępnych i widocznych dla wchodzących miejscach i upewnić się, że dozowniki te są regularnie napełniane.

e)     wywiesić w widocznym miejscu informacje jak skutecznie myć ręce (grafika).

f)      zwrócić szczególną uwagę na rekomendacje, aby podczas pracy, czy wizyty w miejscu publicznym NIE dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegać higieny kaszlu i oddychania.

g)     zapewnienie, aby miejsca pracy były czyste i higieniczne:

 • powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury) muszą być regularnie wycierane środkiem dezynfekującym, lub przecierane wodą z detergentem,
 • wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, powinny być regularnie i starannie sprzątane, z użyciem wody z detergentem. 

§ 18 

Postanowienia końcowe

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 02.11.2020 r.

Przeczytano: 320 razy. Wydrukuj|Do góry